Search
Close this search box.

Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor het bieden van algemene informatie en informatie over onze diensten. Niets op deze website vormt op zich een aanbod voor onze diensten. Alle contracten voor onze diensten zullen schriftelijk worden overeengekomen. Hoewel wij ons inspannen om te zorgen dat de informatie op deze website juist is, verklaren noch garanderen wij dat zij volledig, nauwkeurig of geschikt voor enig bepaald doel is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei fouten of weglatingen. Wij wijzen u erop dat een deel van de informatie of gegevens op deze website enige tijd geleden geproduceerd kan zijn.

Dienovereenkomstig kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor welk verlies en/ of welke schade dan ook voortvloeiende in een contract of onrechtmatige daad uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website of enige daarin vervatte informatie of gegevens, of waartoe via deze website toegang wordt verkregen, of uit welke handeling of beslissing dan ook die wordt ondernomen als gevolg van het gebruik van deze website of de daarin vervatte informatie of gegevens.

In het bijzonder kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van winsten en of contracten, verlies van gegevens, schade aan uw computerhardware of -software, verlies van transacties, verlies van goodwill of reputatie, verlies van inkomsten, verlies van verwachte spaartegoeden, verlies van zakelijke mogelijkheden, verlies van gebruik en/ of gevolgschade voortvloeiende uit of in verband met deze website of de erin vervatte informatie of gegevens. Aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde interpretatie wordt hiervan niet uitgesloten.

Wij onderschrijven noch hechten onze goedkeuring aan de inhoud van enige andere website waarnaar wordt verwezen of waartoe toegang wordt verkregen via hyperlinks op deze website, noch aanvaarden wij enigerlei aansprakelijkheid in verband daarmee.

De namen, logo’s en grafische voorstellingen die worden gebruikt op deze website in verband met of voor het aanduiden van onze diensten zijn eigendom van Steda tenzij anderszins vermeld. Het verkrijgen van toegang impliceert geen toestemming tot het reproduceren, overdragen en/ of distribueren van deze informatie of deze namen, logo`s en grafische voorstellingen in welke vorm of met welke middelen dan ook. Indien u één van deze activiteiten wenst uit te voeren, dient u onze voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe te verkrijgen. U mag dus uitsluitend voor eigen gebruik delen van deze website afdrukken of downloaden en geen delen van deze website reproduceren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Indien enige bepaling van deze kennisgeving om welke reden dan ook onwettig, nietig of onafdwingbaar zal blijken, dan zal die bepaling scheidbaar worden geacht voor zover zij onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, maar dit zal niet van invloed zijn op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Deze voorwaarden en bepalingen (met inbegrip van het privacybeleid op deze website) zijn onderhevig aan en zullen worden geïnterpreteerd volgens het Nederlandse recht.