Steda sectoren

Onderwijs

Steda werkt ruim twaalf jaar in de sector Onderwijs. We onderzoeken tevredenheid en welbevinden op basisscholen, zowel onder medewerkers als ouders. We begeleiden bij organisatie-, en teamontwikkeling, als adviseur of met concrete interventies. We leveren managementinformatie voor besturen en adviseren op vraagstukken rondom hun interne organisatie.

Steda en onderwijs

Onze projecten

Tevredenheidsmetingen primair onderwijs

Steda biedt voor het basisonderwijs toegesneden tevredenheidsmetingen onder medewerkers en ouders. 

In onze aanpak bij MTO’s draait het om twee kanten van dezelfde medaille: persoonlijk welbevinden enerzijds en kwaliteit van de organisatie anderzijds. Je gemotiveerd voelen, je gefaciliteerd voelen. De medewerkers centraal stellen betekent ook echt periodiek meten en luisteren hoe men zich voelt op het werk. We bieden daarom een basisvariant (voor meetjaar 0) en een kortere pulsesurvey (jaar +1).

Bij ouders vragen we naar het welbevinden van hun kind in de klas, daar ligt ook hun primaire betrokkenheid bij de school. En er is een kort vraagblok over de school als geheel. Dit zijn slechts tien items over communicatie, vertrouwen, sfeer algemeen etc. Ons ouderonderzoek onderscheidt zich a) omdat het focus houdt op de kern van de relatie met ouders en b) omdat het gericht feedback op het niveau van de groep genereert. Het heeft daarmee een directe link met ‘beoordelen en waarderen’ op de school. Anders gezegd: de feedback van ouders wordt onderdeel van de gesprekkencyclus.

We adviseren graag over de ins en outs van de diverse metingen en hoe het monitoren kan aansluiten bij het beleid van het bestuur. We werken het liefst als maatwerk, doen wat nodig is en waar draagvlak voor is. En als gewenst zijn we adviseur, trainer of coach bij organisatie- of teamontwikkeling.

Vervanging zieke leerkrachten (casus HR beleid)

Hoe verloopt het proces rond vervanging van zieke leerkrachten? Welke ervaringen hebben individuele scholen? En waaraan is behoefte als het gaat om bovenschools organiseren? Met een gerichte survey haalden we kennis op bij 65 schoolleiders in Den Haag. Aan bod kwamen zaken als ervaringen met uitzendbureaus, afstemming tussen directeuren, jaarkosten van verzuim en wensen omtrent bovenschoolse regie. In een workshop verdiepten we het idee om als bestuurskantoor een eigen poule van leerkrachten op te zetten. Steda adviseerde en was klankbord gedurende het beslisproces.

Ouderraadpleging bij fusie of IKC vorming

Bij fusie of sluiting van scholen is het wettelijk verplicht om ouders te raadplegen. We hebben dit voor meerdere besturen uitgevoerd en dus gericht ervaring opgedaan met specifiek dit type projecten. Timing, vraagstelling, omgaan met emoties bij ouders, goed betrekken van stakeholders (zoals MR of gemeente): het is het soort maatwerk dat wij leuk vinden en waarmee we ons willen onderscheiden.

Team in crisis

Op een SO-school (70 fte) was een vertrouwensbreuk ontstaan tussen directie en vakspecialisten. Ook na allerlei interventies zat de dialoog volledig vast. Steda koos voor een aanpak van praktisch verbetermanagement. We hebben een team geformeerd dat onder onze leiding drie maanden intensief samenwerkte om de echte issues te benoemen én oplossingen aan te reiken. Wij brachten kennis in, coachten op aanspreekcultuur en schakelden actief met de directeur en het bestuur. Het resultaat was een gedragen verbeterplan, een nieuwe werkbare situatie op de school en een significante stijging van de medewerkerstevredenheid.

Beleidsproces

Hoe organiseer je als bestuur het beleidsproces in samenspraak met schoolleiders? Aan de ene kant komt veel beleid top-down de sector in. Aan de andere kant wil je initiatief en inspraak vanuit de scholen stimuleren. Voor een groot bestuurskantoor interviewden wij de schoolleiders en organiseerden we een workshop over de mogelijkheden om de beleidscyclus te herijken. De punten hieruit zijn als advies voorgelegd aan de directie. De meeste adviezen zijn ook doorgevoerd.

Ontwikkeling lesmethoden (VO)

Het actualiseren van lesmethoden is tijdrovend en vereist tijdig een heldere visie op het gewenste eindproduct. Om hierin de juiste keuzes te kunnen maken, vragen uitgevers ons om de ervaringen van docenten te achterhalen en te rubriceren wat volgens hen anders of beter zou moeten aan de lesmethode. Steda doet dit met gerichte surveys per vak (en vaak ook per stream) in het voortgezet onderwijs.