Search
Close this search box.

Samen succesvol zijn voor de leerling

Steda werkt 10+ jaar in de sector Onderwijs. Hieronder staan enkele voorbeelden van onze dienstverlening voor PO en VO.

 

Medewerker tevredenheid onderzoek

Ons MTO meet zowel het persoonlijk welbevinden als hoe medewerkers de school als organisatie ervaren. Er is extra aandacht voor aspecten rond persoonlijke groei, samenwerken en de teamcultuur. Voor meer informatie, klik hier.

Teamcultuur: van crisis naar kracht

Is er een vertrouwensbreuk in uw team? Is er een onderstroom van roddelen? Blijven mensen hangen in oud gedrag?

Steda objectiveert de teamcultuur en helpt om verandering op gang te brengen. Wij werken vooral in situaties van sterk opgelopen spanning, daar waar mensen elkaar onvoldoende vertrouwen en het samenwerken om wat voor reden ook niet meer goed lukt. Er kunnen allerlei issues spelen, zowel tussen werkvloer en leiding als onderling in afdelingen of secties.

Wij zorgen voor een eerlijke scherpe diagnose, voor het goed intern delen van de boodschap, leggen nieuwe verbindingen en scheppen ruimte voor verandering.

 

Oudertevredenheid Onderzoek

Onze meting oudertevredenheid levert pér groep feedback van ouders op. We brengen het welbevinden van de leerlingen en het onderwijsproces in de groep in kaart. De uitkomsten zijn bruikbaar in het professionele gesprek tussen de schoolleider, de leerkrachten en andere betrokkenen bij de groep. Een nieuw soort tool binnen HRM, spannend en eigentijds!

 

Ouderraadpleging bij fusie of IKC-vorming

Bij fusie of sluiting van scholen is het wettelijk verplicht om ouders te raadplegen. We hebben dit voor meerdere besturen uitgevoerd en gericht ervaring opgedaan rond timing, vraagstelling, omgaan met emoties bij ouders, betrekken van de MR etc.

 

Professionaliseren van (G)MR

Goed samenwerken begint met duidelijkheid over rollen, taken en bevoegdheden. En vervolgens over hoe je elkaar in praktijk van alledag vindt en samenwerkt om de school goed te laten functioneren. Wij organiseren workshops hierover op scholen. De scope loopt van wettelijk kader tot houding en gedrag

Beleidsproces

Hoe organiseer je als bestuur in het beleidsproces betrokkenheid en initiatief vanuit de scholen? Hoe verhoudt zich top-down beleid  doorvoeren met het willen meenemen van signalen van onderaf? Voor een groot bestuurskantoor interviewden wij de schoolleiders en organiseerden we workshops over het ‘opfrissen’ van de beleidscyclus. 

 

Docentenfeedback over lesmethoden

Het actualiseren van lesmethoden is tijdrovend en vereist van uitgevers tijdig een heldere visie op het gewenste eindproduct. Om hierin de juiste keuzes te maken, houden wij gerichte surveys onder docenten om hun ervaringen en wensen te achterhalen en te prioriteren.