Samen succesvol zijn voor de leerling

Steda onderzoekt en begeleidt op diverse thema’s rond school- en teamontwikkeling.

Hieronder staan enkele voorbeelden van onze dienstverlening in de sector Onderwijs (PO en VO).

Welbevinden en professionele school

Steda ondersteunt scholen die de transitie willen maken van (passieve) medewerkerstevredenheid naar actief sturen op een ontwikkelingsgerichte aanpak, waar persoonlijke groei en samenwerken centraal staan. Wij bieden een eigentijds en gefundeerd MTO dat inzicht biedt in zowel welbevinden als de cultuur op school.

Oudertevredenheid

Bij het meten van oudertevredenheid leggen wij de nadruk op het kind in de groep. We checken de meningen op tien deelaspecten, met ruimte voor toelichting. Daarnaast is er een kort vraagblok over de school als geheel. Onze aanpak onderscheidt zich doordat feedback per groep beschikbaar komt. Dit is concreet bruikbaar in het professionele gesprek tussen schoolleiders en leerkrachten. Deze insteek is spannend en eigentijds!

Professionaliseren van (G)MR

Goed samenwerken begint met duidelijkheid over rollen, taken en bevoegdheden. En vervolgens over hoe je elkaar in praktijk van alledag vindt en samenwerkt om de school goed te laten functioneren. Wij organiseren workshops hierover op scholen. De scope loopt van wettelijk kader tot houding en gedrag.

Team in crisis – casus

Op een SO-school (70 fte) was een diepe vertrouwensbreuk ontstaan tussen directie en vakspecialisten. Steda koos voor een aanpak van praktisch verbetermanagement. We formeerden een team van zes medewerkers dat drie maanden samenwerkte om de echte issues te benoemen en oplossingen aan te reiken. Wij brachten kennis in, zorgden voor verbinding, daagden uit en schakelden met de directeur en bestuur. Het resultaat was een gedragen verbeterplan, een nieuwe werkbare situatie en een significante stijging van de medewerkerstevredenheid.

Ouderraadpleging bij fusie of IKC vorming

Bij fusie of sluiting van scholen is het wettelijk verplicht om ouders te raadplegen. We hebben dit voor meerdere besturen uitgevoerd en gericht ervaring opgedaan rond timing, vraagstelling, omgaan met emoties bij ouders, betrekken van de MR etc.

Beleidsproces

Hoe organiseer je als bestuur het beleidsproces in samenspraak met schoolleiders? Hoe zorg je voor betrokkenheid en initiatief vanuit de scholen gezien dat ook veel beleid top-down wordt opgelegd? Voor een groot bestuurskantoor interviewden wij de schoolleiders en organiseerden we workshops over het ‘opfrissen’ van de beleidscyclus.

Ontwikkeling lesmethoden (VO)

Het actualiseren van lesmethoden is tijdrovend en vereist van uitgevers tijdig een heldere visie op het gewenste eindproduct. Om hierin de juiste keuzes te maken, houden wij gerichte surveys onder docenten om hun ervaringen en wensen te achterhalen en te prioriteren.