Samen succesvol zijn voor de leerling

Voor schoolorganisaties in PO en VO biedt Steda diverse vormen van onderzoek en procesbegeleiding bij teamontwikkeling en professionalisering.

HR beleid en ontwikkelingsgericht MTO

Steda ondersteunt scholen die de transitie willen maken van (passieve) medewerkerstevredenheid naar actief sturen op een ontwikkelingsgerichte aanpak waar persoonlijke groei en samenwerken centraal staan. Wij bieden een MTO dat gefundeerd persoonlijk welbevinden en organisatiekwaliteit meet, passend bij de HR-visie van het schoolbestuur.

Oudertevredenheid

Bij het meten van de tevredenheid van ouders leggen wij de nadruk op het kind in de groep. We checken de meningen op tien deelaspecten, met ruimte voor eigen toelichtingen. Daarnaast is er een kort vraagblok over de school als geheel. Onze aanpak onderscheidt zich doordat er per groep een korte rapportage komt. Deze informatie is concreet bruikbaar in het gesprek tussen schoolleiders en leerkrachten over hoe de groep functioneert. We focussen ons met deze OTO dus primair op het onderwijsproces. Spannend en nieuw.

Workshops voor (G)MR

Goed samenwerken begint met duidelijkheid over rollen, taken en bevoegdheden. En vervolgens over hoe je elkaar in praktijk van alledag vindt en samenwerkt om de school goed te laten functioneren. Wij helpen hierbij met een serie workshops op school. De scope is van wettelijk kader tot houding en gedrag.

Steda en onderwijs

Team in crisis – casus

Op een SO-school (70 fte) was een vertrouwensbreuk ontstaan tussen directie en vakspecialisten. Ook na allerlei interventies zat de dialoog volledig vast. Steda koos voor een aanpak van praktisch verbetermanagement. We formeerden een team van 6 medewerkers dat onder onze leiding drie maanden samenwerkte om de echte issues te benoemen en oplossingen aan te reiken. Wij brachten kennis in, maakten conflicten bespreekbaar, daagden uit, coachten en schakelden met de directeur en bestuur. Het resultaat was een gedragen verbeterplan, een nieuwe werkbare situatie en een significante stijging van de medewerkerstevredenheid.

Ouderraadpleging bij fusie of IKC vorming

Bij fusie of sluiting van scholen is het wettelijk verplicht om ouders te raadplegen. We hebben dit voor meerdere besturen uitgevoerd en dus gericht ervaring mee opgedaan. Timing, vraagstelling, omgaan met emoties bij ouders, goed betrekken MR en gemeente: het is het soort maatwerk dat wij leuk vinden en waarmee we ons onderscheiden.

Beleidsproces

Hoe organiseer je als bestuur het beleidsproces in samenspraak met schoolleiders? Aan de ene kant komt veel beleid top-down de sector in. Aan de andere kant wil je initiatief en inspraak vanuit de scholen stimuleren. Voor een groot bestuurskantoor interviewden wij de schoolleiders en organiseerden we workshops over het ‘opfrissen’ van de beleidscyclus.

Ontwikkeling lesmethoden (VO)

Het actualiseren van lesmethoden is tijdrovend en vereist tijdig een heldere visie op het gewenste eindproduct. Om hierin de juiste keuzes te maken, vragen uitgevers ons om docentervaringen te achterhalen en te prioriteren als het gaat om vernieuwen van de lesmethode. We doet dit met gerichte surveys per lesmethode, aangevuld met duidende sessies met de uitgever.