Onderwijs

Steda werkt ruim twaalf jaar in de sector Onderwijs. We onderzoeken het welbevinden op basisscholen en de tevredenheid van ouders. We begeleiden bij organisatie-, en teamontwikkeling. We leveren managementinformatie voor besturen en adviseren op vraagstukken rondom hun interne organisatie.

Tevredenheidsmetingen primair onderwijs

Steda biedt peilingen over tevredenheid en welbevinden onder medewerkers en ouders: positief, to-the-point, bruikbaar.

We geloven dat medewerkers het verschil maken. En dat mensen beter presteren als ze lekker in hun vel zitten. In onze metingen stellen wij het welbevinden van medewerkers daarom centraal, we gebruiken ons WPS-model: Welbevinden en Professionele School.

We geloven dat ouders ten diepste willen dat hun zich kind goed voelt op school. En dat kinderen beter leren, als ze lekker in hun vel zitten. Onze aanpak onderscheidt zich door de focus op het groepsniveau. Over elke groep komt feedback beschikbaar. Het biedt nieuwe input voor het gesprek tussen leidinggevende en werkvloer.

Vervanging zieke leerkrachten (casus)

Hoe verloopt het proces rond vervanging van zieke leerkrachten? Welke ervaringen hebben schoolleiders met uitzendbureaus? Hoe stemmen scholen onderling af? Is er behoefte aan bovenschools organiseren? Met een gerichte survey peilden we meningen en wensen bij 65 schoolleiders in Den Haag. In een workshop verdiepten we het idee om als bestuurskantoor een eigen poule van leerkrachten op te zetten. Steda adviseerde en was klankbord gedurende het beslisproces.

Steda en onderwijs

Ouderraadpleging bij fusie of IKC vorming

Bij fusie of sluiting van scholen is het wettelijk verplicht om ouders te raadplegen. We hebben dit voor meerdere besturen uitgevoerd en dus gericht ervaring mee opgedaan. Timing, vraagstelling, omgaan met emoties bij ouders, goed betrekken MR en gemeente: het is het soort maatwerk dat wij leuk vinden en waarmee we ons onderscheiden.

Team in crisis

Op een SO-school (70 fte) was een vertrouwensbreuk ontstaan tussen directie en vakspecialisten. Ook na allerlei interventies zat de dialoog volledig vast. Steda koos voor een aanpak van praktisch verbetermanagement. We formeerden een team van 6 medewerkers dat onder onze leiding drie maanden intensief samenwerkte om de echte issues te benoemen en oplossingen aan te reiken. Wij brachten kennis in, maakten conflicten bespreekbaar, daagden uit, coachten en schakelden actief met de directeur en het bestuur. Het resultaat was een gedragen verbeterplan, maar bovenal een nieuwe werkbare situatie en een significante stijging van de medewerkerstevredenheid.

Beleidsproces

Hoe organiseer je als bestuur het beleidsproces in samenspraak met schoolleiders? Aan de ene kant komt veel beleid top-down de sector in. Aan de andere kant wil je initiatief en inspraak vanuit de scholen stimuleren. Voor een groot bestuurskantoor interviewden wij de schoolleiders en organiseerden we workshops over het ‘opfrissen’ van de beleidscyclus. Van het resulterende advies is de kern naar tevredenheid doorgevoerd.

Ontwikkeling lesmethoden (VO)

Het actualiseren van lesmethoden is tijdrovend en vereist tijdig een heldere visie op het gewenste eindproduct. Om hierin de juiste keuzes te kunnen maken, vragen uitgevers ons om de ervaringen van docenten te achterhalen en te rubriceren wat volgens hen anders of beter zou moeten aan de lesmethode. Steda doet dit met gerichte surveys per vak/lesmethode in het voortgezet onderwijs.