Steda sectoren

Onderwijs

Steda werkt ruim twaalf jaar in de sector Onderwijs. We voeren tevredenheidsonderzoeken uit op basisscholen, zowel onder ouders als medewerkers. We leveren managementinformatie voor besturen en adviseren op vraagstukken rondom hun interne organisatie. Tevens doen we onderzoek onder docenten op basis waarvan educatieve uitgevers hun lesmethoden steeds verder kunnen verbeteren.

Steda en onderwijs

Onze projecten

Tevredenheidsmetingen primair onderwijs

Steda biedt voor het basisonderwijs toegesneden tevredenheidsmetingen onder medewerkers en ouders. Vanaf 2019 bieden we ook leerlingenonderzoek.

Onze basisvragenlijst MTO checkt de tevredenheid van medewerkers voor circa vijftig items en geeft daarmee een breed beeld van hetgeen er leeft. Sinds 2018 bieden we ook een korte, krachtige meting specifiek over persoonlijk welbevinden (werkgeluk) in het PO. Deze varianten kunnen naast elkaar worden ingezet, maar de meting ‘welbevinden PO’ kan ook dienen ter vervanging van het (langere) MTO.

Bij ouders vragen we naar het welbevinden van hun kind in de klas (een korte set vragen per kind), want daar ligt in de kern hun betrokkenheid bij de school. Daarna is er kort vraagblok over de school als geheel. Dit zijn slechts tien items over communicatie, vertrouwen, sfeer algemeen etc. Ons ouderonderzoek onderscheidt zich omdat het zeer gericht feedback op het niveau van de klas genereert. Het heeft daarmee een directe link met het interne gesprek over kwaliteit en het functioneren van groepen.

We adviseren graag over de specifieke ins en outs van de diverse metingen en de KPI’s die je hiermee monitort. We zetten onderzoek het liefst als maatwerk neer. We sluiten dus aan bij het beleid van het bestuur, doen wat nodig is en waar draagvlak voor is. We kunnen leunen op jarenlange expertise en hebben diverse formats van vragenlijsten beschikbaar. We zijn een onderzoeker die metingen uitvoert en deze fris rapporteert. We kunnen helpen om de feedback intern op school verder te brengen. En, indien gewenst, zijn we adviseur, trainer of coach rond organisatie- of teamontwikkeling.

Vervanging zieke leerkrachten (casus HR beleid)

Hoe verloopt het proces rond vervanging van zieke leerkrachten? Welke ervaringen hebben individuele scholen? En waaraan is behoefte als het gaat om bovenschools organiseren? Met een gerichte survey haalden we kennis op bij 65 schoolleiders in Den Haag. Aan bod kwamen zaken als ervaringen met uitzendbureaus, afstemming tussen directeuren, jaarkosten van verzuim en wensen omtrent bovenschoolse regie. In een workshop verdiepten we het idee om als bestuurskantoor een eigen poule van leerkrachten op te zetten. Steda adviseerde en was klankbord gedurende het beslisproces.

Welbevinden in het basisonderwijs

Het thema werkgeluk staat bij veel organisaties hoog op de agenda. En terecht, want er is een sterke positieve relatie tussen welbevinden van medewerkers en zaken als kwaliteit van dienstverlening, innovatief vermogen, kunnen omgaan met werkdruk en afname van verzuim of burn-out. Welbevinden (werkgeluk) is één van de thema’s waarmee Steda actief is in het primair onderwijs. We onderzoeken, adviseren en begeleiden scholen op dit onderwerp. Lees hier meer over Steda en welbevinden in het basisonderwijs.

Team in crisis

Op een SO-school (70 fte) was een vertrouwensbreuk ontstaan tussen directie en vakspecialisten. Ook na allerlei interventies zat de dialoog volledig vast. Steda koos voor een aanpak van praktisch verbetermanagement. We hebben een team geformeerd dat onder onze leiding drie maanden intensief samenwerkte om de echte issues te benoemen én oplossingen aan te reiken. Wij brachten kennis in, coachten op aanspreekcultuur en schakelden actief met de directeur en het bestuur. Het resultaat was een gedragen verbeterplan, een nieuwe werkbare situatie op de school en een significante stijging van de medewerkerstevredenheid.

Beleidsproces

Hoe organiseer je als bestuur het beleidsproces in samenspraak met schoolleiders? Aan de ene kant komt veel beleid top-down de sector in. Aan de andere kant wil je initiatief en inspraak vanuit de scholen stimuleren. Voor een groot bestuurskantoor interviewden wij de schoolleiders en organiseerden we een workshop over de mogelijkheden om de beleidscyclus te herijken. De punten hieruit zijn als advies voorgelegd aan de directie. De meeste adviezen zijn ook doorgevoerd.

Ontwikkeling lesmethoden (VO)

Het actualiseren van lesmethoden is tijdrovend en vereist tijdig een heldere visie op het gewenste eindproduct. Om hierin de juiste keuzes te kunnen maken, vragen uitgevers ons om de ervaringen van docenten te achterhalen en te rubriceren wat volgens hen anders of beter zou moeten aan de lesmethode. Steda doet dit met gerichte surveys per vak (en vaak ook per stream) in het voortgezet onderwijs.