Search
Close this search box.

Privacy (ned)

Privacy

English version (short)

Wie is Steda?

Steda is een marktonderzoek- en adviesbureau gevestigd in Amersfoort. Als onderzoeksbureau benaderen wij klanten, relaties of medewerkers van onze opdrachtgevers met vragenlijsten via een surveytool, met als doel om inzicht te krijgen in hun gedrag, meningen of voorkeuren. Wij doen niet aan Digital Analytics (het passief online registeren van gedragingen van personen) en we zijn niet actief op het werkterrein Direct Marketing.

Steda is lid van Data & Insights Network (voorheen: Marktonderzoek Associatie) die de belangen van respondenten, gebruikers en aanbieders van marktonderzoek behartigt. Wij werken conform hun richtlijnen.

Wij verwerken persoonsgegevens van deelnemers aan marktonderzoek (Respondenten) en van onze klanten, ex-klanten, relaties of prospects (Opdrachtgevers). Voor de leesbaarheid is dit privacy statement opgedeeld in aparte delen voor deze twee groepen.

Informatie voor Respondenten

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doen van marktonderzoek. Wij doen dit voor onze opdrachtgevers en vaak hebben zij uw gegevens aan ons doorgegeven en gevraagd u uit te nodigen voor marktonderzoek. Onze opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor de rechtmatige verwerking van uw gegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG) staat toe dat uw gegevens voor statistische doeleinden worden gebruikt, ook al zijn uw gegevens voor een ander doel verzameld. Wij mogen uw gegevens dus gebruiken voor marktonderzoek ook al heeft u daar geen expliciete toestemming voor gegeven.

Wanneer we u uitnodigen dan informeren wij altijd over het doel van het onderzoek en bij wie u nadere informatie kunt opvragen. Het meedoen aan onze onderzoeken is altijd volkomen vrijwillig, u bepaalt of u deel wilt nemen.

Wij verzamelen niet meer persoonlijke gegevens dan noodzakelijk voor het doel van het onderzoek. Het betreft altijd e-mailadres en (soms) uw naam, zodat we u voor het onderzoek kunnen uitnodigen. En soms gaat het om achtergrondgegevens die we gebruiken om antwoorden tussen groepen te vergelijken, bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en opleiding.

Uw antwoorden en persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoeksactiviteiten. We zullen uw gegevens nooit gebruiken om u iets te verkopen of toe te sturen.

Uw antwoorden worden samen met die van andere respondenten verwerkt tot statistische tabellen en/of grafieken. Wij rapporteren nooit over u als individu met identificeerbare gegevens, tenzij u ons daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. Bij het vragen van die toestemming vertellen we u aan wie en met welk doel we de gegevens doorgeven.

Uw antwoorden op open vragen verwerken wij als tekstbijlage bij onze rapportages. Let op, kies uw woorden bewust. Stel u typt uw eigen naam in met uw mening erbij, dan komt dat dus in de tekstbijlage. Als respondent heeft u hier ook zelf een verantwoordelijkheid om uw anonimiteit te waarborgen. Toelichtende open vragen zijn bij ons niet verplicht. Als u twijfelt over hoe dit wordt verwerkt, typt u dan s.v.p. simpelweg geen tekst.

Wij geven uw antwoorden en persoonlijke gegevens nooit door aan derden, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of als u daarvoor zelf ondubbelzinnig toestemming hebt gegeven.

Na afloop van het onderzoek worden uw persoonsgegevens zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zes maanden verwijderd. In het geval u lid bent van een panel dat wij namens een opdrachtgever beheren, bewaren wij uw gegevens totdat u zelf uw uitschrijving doet, of als u daartoe bij ons een verzoek indient.

U heeft het recht ons op elk moment in het onderzoek of daarna te vragen de vastgelegde gegevens geheel of gedeeltelijk te laten verwijderen. Voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar zullen wij zo’n verzoek uitvoeren.

Jongeren onder de 16 worden niet direct door Steda benaderd om deel te nemen aan onderzoek. Indien er sprake is van een onderzoek dat zich specifiek richt op jongeren of kinderen onder de 16, dan benaderen wij hen via de ouders of verzorgers.

Wij maken in beperkte mate gebruik van cookies en andere soortgelijke hulpmiddelen voor kwaliteitscontrole, validatie en het voorkomen van dubbele ondervraging. Wij detecteren automatisch uw browsertype om de vragenlijst zo goed mogelijk op uw scherm te tonen. We doen geen andere onzichtbare verwerking van data van uw computer. Het is mogelijk uw browser zo in te stellen dat deze u laat weten wanneer er cookies op uw computer worden geplaatst. U kunt tevens de cookies verwijderen door uw browserinstellingen aan te passen.

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om onrechtmatig gebruik van uw gegevens te voorkomen en zijn alert op dit thema. Wij werken conform de kwaliteitsnorm ISO-27001 (datasecurity).

Wij verwerken persoonsgegevens van deelnemers aan marktonderzoek (Respondenten) en van onze klanten, ex-klanten, relaties of prospects (Opdrachtgevers). Voor de leesbaarheid is dit privacy statement opgedeeld in aparte delen voor deze twee groepen.

Informatie voor Opdrachtgevers

Steda verwerkt uw persoonsgegevens als u klant wordt, bent of was van Steda, als u betrokkene bent of was bij een van onze projecten, als u het contactformulier op de website invult en van werknemers. Wij verwerken uw persoonsgegevens louter om ons werk uit te kunnen voeren en voor onze eigen marketingdoeleinden, niet voor enige andere commerciële activiteit rond persoonlijke gegevens zelf.

We verzamelen alleen wat minimaal nodig is. Dit betreft naam, e-mailadres, telefoonnummer en organisatienaam en soms bezoek- of factuuradres. Wij verzamelen de gegevens direct bij u, de betrokkene, en ontvangen deze niet van derden. Uw gegevens worden bewaard en gebruikt voor bovengenoemd doel totdat u aangeeft dat wij uw gegevens niet langer hiervoor mogen gebruiken. U heeft het recht om de gegevens die we van u verwerken in te zien en te laten corrigeren. Ook heeft u het recht om te vragen of wij uw gegevens verwijderen, tenzij de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om onze basale dienstverlening of onze rol als werkgever uit te oefenen.

Wij geven uw persoonlijke gegevens nooit door aan derden, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of als u daarvoor zelf ondubbelzinnig toestemming hebt gegeven.

Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst. Wij gebruiken alleen cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken en waarvoor geen toestemming van u als bezoeker nodig is. Het gaat alleen om analytische en functionele cookies die bedoeld zijn om de website goed te laten werken en om algemene bezoekersstatistieken bij te houden. Steda logt geen IP-adressen en verricht geen enkele commerciële handeling die vanuit cookies mogelijk zouden kunnen zijn. Steda maakt geen gebruik van tracking cookies, wij houden geen individueel surfgedrag bij en stellen geen profielen op waarmee we u gericht commercieel zouden kunnen benaderen.

Overig en contact

Het kan zijn dat wij wijzigingen doorvoeren aan onze privacy statement, bijvoorbeeld als de wetgeving verandert. Wij raden u dan ook aan om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. Verder is meer informatie te vinden bij onze brancheorganisatie MOA (www.moaweb.nl) en bij de internationale tak daarvan ESOMAR (www.esomar.org). Wanneer u vragen heeft over uw privacy of over het beleid van Steda, neem dan contact met ons op via support@steda.nl.